Algemene voorwaarden

Preambule

De door Eva van der Laan uitgevoerde werkzaamheden hebben als doel de cliënt(en) te begeleiden/coachen van zijn of haar coachingsvraag.

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

 1. Eva van der Laan staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63595931.
 2. Begeleiden/coachen: het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.
 3. Coaching: het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.
 4. Coach: iemand die coacht, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet. In deze voorwaarden betreft dit Eva van der Laan.
 5. Coachee: iemand die gecoacht wordt, in het bijzonder door een professionele coach. In deze voorwaarden betreft dit de cliënt.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Eva van der Laan deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tussen Eva van der Laan en de cliënt.
 3. De eventueel door de cliënt gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de handgewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten met Eva van der Laan.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail.
 6. De inhoud van deze overeenkomst evenals de inhoud van alle andere uitingen van Eva van der Laan op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eva van der Laan kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Eva van der Laan is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
 7. Eva van der Laan behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Eva van der Laan overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de klant hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte.

Artikel 3 Coachingsgesprek

 1. Het volgen van coachingssessies is alleen mogelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar.
 2. Indien een cliënt minderjarig is zal er telefonisch of schriftelijk contact zijn geweest tussen ouder of voogd alvorens het eerste gesprek zal plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek ontvangt de cliënt twee (2x) deze leveringsvoorwaarden waarvan de ouder/voogd één (1) exemplaar accordeert d.m.v. een handtekening op de leveringsvoorwaarden. Eva van der Laan ontvangt deze leveringsvoorwaarden retour bij de volgende coachingsafspraak.
 3. Eva van der Laan coacht uitsluitend cliënten die zich op vrijwillige basis aanmelden.
 4. De cliënt kan zijn of haar coachingstraject ieder moment stoppen. Indien dit 48 uur voor een afspraak is dan wordt er 50% van een consult in rekening gebracht, als dit 24 uur voor een afspraak is dan wordt 100% van één consult in rekening gebracht. Eén consult duurt één (1) uur.
 5. Indien de cliënt ingeschreven staat als  deelnemer van een training wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 6. Tijdens de coachingsgesprekken zal een zo volledig en accuraat mogelijk profiel van de cliënt worden opgesteld. De cliënt dient bij de coachingsgesprekken alle gegevens en informatie naar waarheid te vermelden
 7. Het is de cliënt verboden om tijdens een coachingsgesprek beeld- of geluidsopnames te maken.
 8. Als onderdeel van een coachingstraject kunnen er huiswerkopdrachten worden gegeven aan cliënt, dit zijn suggesties en cliënt bepaald zelf of hij of zij deze opdracht uitvoert.
 9. De adviezen en voorstellen die Eva van der Laan geeft zijn suggesties, de cliënt neemt zelf zijn of haar verantwoordelijkheid in de uitvoer hiervan.
 10. Eva van der Laan zal geen informatie over de cliënt naar buiten brengen.
 11. De cliënt zal geen informatie over zijn of haar traject naar buiten brengen.

Artikel 4 Tot stand komen overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt de leveringsvoorwaarden heeft geaccepteerd.
 2. Het staat Eva van der Laan vrij om het coachingstraject op ieder moment te beëindigen.
 3. Eva van der Laan informeert de cliënt vooraf over de consultprijs, werkwijze van Eva van der Laan, kosten bij vroegtijdige annulering en globale duur van het traject.
 4. Cliënt ontvangt bij het eerste bezoek de algemene voorwaarden van Eva van der Laan

Artikel 5 Bedenktijd

 1. Wanneer er sprake is van beëindiging van het coachingstraject door de cliënt, worden er eventueel kosten in rekening gebracht zoals beschreven in artikel 3.4.
 2. Het beëindigen van het coachingstraject kan geschiedden via e-mail of per telefoon.

Artikel 6 Persoonsgegevens

 1. Voor de verwerking en administratie van de persoonsgegevens van de cliënt houdt Eva van der Laan zich aan alle wet en regelgeving voor de bescherming van de persoonsgegevens. De door de cliënt toegezonden, gemailde en persoonlijk doorgegeven persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat enkel toegankelijk is voor Eva van der Laan.
 2. Indien de cliënt de website van Eva van der Laan bezoekt kunnen algemene bezoekersgegevens verzameld worden. Deze bezoekgegevens worden gebruikt om het aantal bezoekers, bekeken pagina’s, gemiddelde bezoekduur en eventuele registraties te meten. Om deze bezoekersgegevens vast te leggen wordt gebruik gemaakt van cookies en/of actionstags. Deze cookies en/of actionstags bevatten geen persoonsgegevens.
 3. De door de cliënt opgegeven persoonsgegevens, waaronder het e-mailadres van de cliënt, worden enkel gebruikt voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst tussen cliënt en Eva van der Laan.
 4. Indien de cliënt zich registreert als cliënt bij Eva van der Laan wordt het door de cliënt opgegeven e-mailadres mogelijk gebruikt om een periodieke nieuwsbrief te verzenden. Indien de cliënt geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kan hij of zij dit kenbaar maken door zich onderaan de nieuwsbrief af te melden voor de nieuwsbrief.
 5. Wanneer de door cliënt opgegeven persoonsgegevens niet langer actueel zijn, kan de cliënt Eva van der Laan verzoeken de persoonsgegevens te wijzigen. Indien de cliënt bezwaar wilt maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door Eva van der Laan kan de cliënt schriftelijk contact opnemen met Eva van der Laan.

Artikel 7 Facturatie en Betaling

 1. Betaling  door de cliënt dient te geschiedden binnen 10 dagen na factuurdatum. De cliënt ontvangt na ieder consult een factuur. Cliënt is volledig en accuraat ingelicht door Eva van der Laan over de in artikel 4.4 vernoemde punten.
 2. Indien cliënt contant wil betalen zal hij Eva van der Laan hierover voortijdig informeren.
 3. Eventuele incassokosten worden doorbelast aan de cliënt.

Artikel 8 Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over door Eva van der Laan geleverde dienst, dient zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk de klacht worden ingediend bij Eva van der Laan.
 2. Nadat een klacht door de cliënt bij Eva van der Laan is ingediend probeert Eva van der Laan binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht Eva van der Laan niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren dan zal Eva van der Laan een indicatie geven wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eva van der Laan partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De cliënt en Eva van der Laan zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Call Now Button